Redovisning är en viktig del av alla företags affärsverksamhet. Dess huvudsakliga syfte är att samla in och dokumentera information om ett företags resultat och ställning vid en viss tidpunkt. Detta görs för att tillgodose både de interna och externa intressenternas behov av information. Det finns två typer av redovisning: extern och intern.

Extern redovisning via byrå

Extern redovisning är den gren av redovisning som kallas affärsredovisning enligt lagstiftningen och syftar till att ge företagets externa intressenter information om företagets resultat och ställning under en bestämd period. Dessa intressenter kan inkludera aktieägare, långivare, investerare, Skatteverket och analytiker. Alla händelser som medför en direkt förändring i balansräkningen måste registreras och rapporteras i den externa redovisningen så att de externa intressenterna kan ta del av informationen.
Den externa redovisningen omfattar bokföring, årsredovisning och i vissa fall även koncernredovisning. Årsredovisningen och bokföringslagen kräver att årsredovisningen upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed innebär att gällande redovisningslagar och vedertagen praxis ska följas. Vedertagen praxis kan beskrivas som ofta använda eller allmänt accepterade tillvägagångssätt.

För att standardisera hur svensk redovisning ska utföras har Sveriges Redovisningskonsulters Förbund och Föreningen Auktoriserade Revisorer tagit fram ett normsystem som ligger som grund för god redovisningssed. Detta system kallas för Reko och innehåller information om vad god sed vid utförande av redovisningstjänster innebär.

Två inriktningar redovisning i Sverige

Intern redovisning är den andra grenen av redovisning och syftar till att ge information om företagets interna händelser och transaktioner. Den interna redovisningen vänder sig främst till personer inom företaget, till exempel företagsledning, avdelningschefer och medarbetare. Den interna redovisningen ska ge ekonomisk information till ägare och ledning och fungerar därför som underlag för beslutsfattande och planering av företagets verksamhet. Intern redovisning används bland annat för framtagande och uppföljning av budgetar och ekonomiska kalkyler samt av rapporter som används löpande under året. Till skillnad från den externa redovisningen finns det ingen lagstiftning som reglerar hur den interna redovisningen ska utföras. Men det är viktigt att det interna redovisningssystemet följer principen om god redovisningssed och att det ger tillförlitlig information till de interna intressenterna.

BQ Accounting

BQ Accounting är en redovisningsbyrå baserad i Stockholm som fokuserar på att erbjuda personlig och skräddarsydd service. Deras moderna och personliga tillvägagångssätt, kombinerat med deras digitaliseringsinsatser, gör dem till en av de mest effektiva redovisningsbyråerna i Sverige. Med sina års erfarenhet av att hjälpa entreprenörer att hantera och förenkla sina finanser samtidigt som de erbjuder personlig rådgivning och service, är de en av de mest betrodda redovisningsbyråerna i landet.

Deras tjänster inkluderar årsredovisning och inlämning, inklusive upprättande av balansräkning, resultaträkning och årsredovisning. De erbjuder skräddarsydda paket som förenklar redovisningen och håller kostnaderna förutsägbara. BQ Accounting gör upprättandet av årsredovisningar stressfritt och enkelt, och de är alltid tillgängliga för att besvara frågor och ge stöd.
BQ Accounting erbjuder också bemannings- och rekryteringstjänster för företag som söker att fylla öppna redovisningspositioner. Med sina års erfarenhet av bemanning och rekrytering vet de vilka kvaliteter som behövs för att bidra effektivt från dag ett. De erbjuder bemanningslösningar för företag som behöver extra resurser och söker att göra sina fasta kostnader variabla.
Sammanfattningsvis är BQ Accounting en redovisningsbyrå som strävar efter att förenkla redovisningsprocessen för entreprenörer samtidigt som de erbjuder personlig rådgivning och service. Deras digitaliseringsinsatser, tillsammans med års erfarenhet, gör dem till en pålitlig och betrodd partner för alla företag som behöver redovisningstjänster i Stockholm.